Český Červený Kříž

Oblastní spolek

KUTNÁ HORA

Vítejte na našich stránkách...

Nabízíme Vám naši pomoc - Uvítáme Vaší podporu...

  

 

 

KURZY A ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

 

Poskytnutí pomoci druhému člověku v nouzi je pro většinu z nás samozřejmostí. Znalost poskytování první pomoci by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka.

 

Pravidla nejsou vůbec složitá, často lze jednoduchým manévrem zachránit život – například záklon hlavy k uvolnění dýchacích cest při bezvědomí.

 

Jde o to se problematikou první pomoci vhodnou formou seznámit. Český červený kříž Kutná Hora Vám nabízí školení, kurzy a výukové programy první pomoci.

 

Základní norma zdravotnických znalostí

(12hodin)

 

Obsahem normy jsou základy první pomoci – proto ji doporučujeme pro širokou veřejnost!!. ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost.

 

Obsah školení:

 

·        zabezpečení místa nehody – volání ZZS, postup při dopravní nehodě

·        transport zraněného – kdy ano, kdy ne

·        kontrola základních životních funkcí – rozpoznání vědomí a dýchání

·        zvládání masivního krvácení – včetně krvácení z vnějších otvorů

·        postižený v bezvědomí – příčiny, příznaky, první pomoc

·        zraněný s dýchacími obtížemi – bolusová příhoda, neúrazové stavy

·        srdeční zástava – příčiny, příznaky, prakticky nepřímá srdeční masáž

·        postižený se srdečním onemocněním – příčiny, příznaky, PP

·        vnější spáleniny a krvácející rány – chemická poranění, ošetření drobných oděrek, amputační poranění, poranění pohybového aparátu – základ

 

Doškolení je pro účastníky povinné 1x za 4 roky v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Po tomto kurzu se dobře zorientujete v život zachraňujících úkonech a dostanete základ v poskytování první pomoci.

 

Zdravotník zotavovacích akcí

(40 hodin)

 

ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcí a školách v přírodě.

 

Norma znalostí zdravotníků zotavovacích akcí je určena pro členy i nečleny ČČK starší 18 let, kteří budou vykonávat funkce zdravotníků na:

 

         a/ zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými 

                subjekty

 

         b/ školách v přírodě organizovaných orgány resortu školství

 

         c/ při pořádání hromadných společenských a sportovních akcí

 

Funkce zdravotníků výše uvedených akcí mohou vykonávat pouze absolventi přípravy stanovené touto normou. Tato povinnost se nevztahuje na profesionální zdravotnické pracovníky a zdravotnické instruktory ČČK.

 

Problematika zdravotníků zotavovacích akcí je řešena Zákonem č.258/2000 a dalšími prováděcími vyhláškami. Vyhláškou 148/2004 s přílohami a Vyhláškou č.320 /2010.

 

V kurzu budou absolventi seznámeni se základy a funkcí lidského těla, první pomocí – teoreticky a prakticky, s péčí o nemocné, základy vedení zdravotnické dokumentace, právy a povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí a praktickou výukou záchrany tonoucího.

 

Kurz je ukončen písemným testem s ústním přezkoušením a frekventantům je vydán průkaz.Pro nepedagogické pracovníky je povinné doškolení 1x za 4 roky v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Pedagogičtí pracovníci po absolvování kurzu mají osvědčení i průkaz s neomezenou platností.

 

První pomoc na pracovišti

 

Kurzy pořádané na základě individuálního požadavku objednavatele

 

Kurzy jsou připravovány dle rizikovosti pracovišť. Minimální rozsah jsou 3 vyučovací hodiny. V tomto kurzu jsou probrány pouze Život zachraňující úkony.

 

         Doporučené doškolení je 1x za 2 roky.

 

Maximální délka individuálního požadavku je 8 vyučovacích hodin. Kde je 2/3 výuky věnováno teorii v první pomoci a 1/3 praxi v modelových situacích úrazových i neúrazových dějů.

 

         Doporučené doškolení je 1x za 2 roky.

 

Samozřejmostí těchto kurzů je probírání konkrétních pracovních úrazů, které se ve firmě staly a jejich řešení podle standardů.

 

Lektorský sbor výuky první pomoci:

         První pomoc školí převážně registrovaní střední zdravotničtí pracovníci se specializací v oboru zdravotnický záchranář, v oboru anestezie, resuscitace a intenzivní péče, v oboru ošetřovatelská péče a lektoři, kteří absolvovali kurz zdravotnický instruktor ČČK.

 

 

Přednášková činnost

 

Na základě objednávky připravujeme přednášky o první pomoci nebo prevenci různých onemocnění a úrazů pro všechny věkové skupiny od předškolních dětí až po seniory.

 

 

 Akademie třetího věku

 

Vzdělávací cyklu pro seniory vstoupí do svého 25. ročníku. Za tuto dobu se v programu vystřídali desítky lektorů, odpřednášeli cca 240 přednášek z oblasti zdravotnictví, historie, současných problémů města Kutná Hora, sociální sféry apod.

 

Stárnutí mění člověka nejen po stránce biologické, ale i psychické a sociální. Sociální izolovanost seniorů od společnosti znamená osamělost a postupnou ztrátu paměti a zúžené myšlení. Tento neutěšený stav stárnutí se snažíme ovlivnit naším vzdělávacím programem pro seniory. Ti mají možnost vyslechnout celý cyklus přednášek, který se uskutečňuje od října do dubna a nebo i vybrat dle jejich zájmu. Senioři se mohou na akademii přihlásit přímo